Team Climate Inventory

(TCI)

 

Hoe worden de TCI scores berekend?

Om tot de uiteindelijke scores in het TCI rapport te komen, wordt een aantal berekeningen gedaan. Hieronder wordt de gebruikte methode verder uitgelegd.

Sten scores

De individuele antwoorden van teamleden op de TCI worden verwerkt en per subschaal wordt een gemiddelde score voor het team berekend. De TCI vragenlijst gebruikt sten scores om de score van een team (gemiddelde van de scores van de afzonderlijke teamleden) te vergelijken met een gemiddelde score van een referentiegroep. Deze referentiegroep bestaat uit soortgelijke teams. Sten scores zijn daarom een indicatie van hoe de resultaten van een team ten opzichte van de referentiegroep liggen. IQ health heeft de scores van verschillende soorten teams van het Radboudumc gebruikt voor het maken van referentiegroepen. Voorbeelden van referentiegroepen zijn: medisch specialisten, verpleegkundigen, managementteams en administratieve medewerkers.

Berekening

Sten scores kunnen berekend worden wanneer de scores min of meer normaal verdeeld zijn en worden gebruikt om de score schaal te verdelen in tien eenheden. Elke eenheid heeft een breedte van een halve standaarddeviatie, behalve de laagste (1) en hoogste sten score (10) die alle scores bevatten die minimaal 2 standaarddeviaties onder respectievelijk boven het gemiddelde liggen (zie figuur 2). Sten score 4, 5, 6 en 7 liggen allemaal binnen 1 standaarddeviatie van het gemiddelde (= 68 % van de scores) , sten score 2, 3 en 8, 9 liggen tussen 1 en 2 standaarddeviatie van het gemiddelde en sten score 1 en 10 liggen meer dan 2 standaarddeviaties van het gemiddelde.

De figuur hieronder toont een normaal verdeelde set van scores (klokvormige curve) en hoe de afwijking van het gemiddelde (in standaard deviaties) gerelateerd is aan sten scores. In box 1 is weergegeven hoe de sten score berekend kan worden op basis van de oorspronkelijke, ruwe score.

Verhouding tussen ruwe scores en sten scores Verhouding tussen ruwe scores en sten scores
Box 1. Berekening sten scores

Een sten score wordt als volgt berekend:

Sten score = 5.5 + 2 (x – xgem) / sd

Waarbij:

x = de score van een team (= gemiddelde van scores van teamleden per subschaal).
xgem = de gemiddelde score van de gebruikte referentie teams.
sd = de standaard deviatie van de scores van de gebruikte referentie teams.

Sten scores worden discreet (in hele cijfers) gerapporteerd.

Interpretatie

Hogere sten scores zijn een indicatie voor een beter teamklimaat. 1, 2 en3 zijn lage scores die veel ruimte bieden voor verbetering; 4, 5, 6, en7 zijn gemiddelde scores, wel voor verbetering vatbaar en 8, 9 en 10 zijn hoge scores. De TCI vragenlijst resulteert in een sten score per subschaal. In het verslag wordt aangegeven in welke groep (laag, gemiddeld of hoog) de score van het team valt en wordt een woordelijke uitleg gegeven. Zo kan per subschaal worden gekeken hoe het teamklimaat is vergeleken met de referentiegroep en waar mogelijkheden liggen voor verbetering.

Lees verder

Vervolg na TCI meting »